Statut stowarzyszenia

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Polskie Towarzystwo Archiwalne zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r-Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U z 2001r. nr 79 , poz. 855 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu PTA.


§ 2.

Stowarzyszenie jest samorządną i dobrowolną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami archiwistyki, a szczególnie archiwami instytucji naukowych, kulturalnych i wyższych uczelni.


§ 3.

1. Siedzibą władz naczelnych stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym lub takim samym profilu działania.


§ 4.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.


§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 

   1. służba społeczna dla archiwów instytucji naukowych, kulturalnych i szkół wyższych oraz dla   archiwistyki polskiej, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli archiwalnej

    2. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwów instytucji    naukowych i kulturalnych i szkół wyższych oraz archiwistyki

3. czynny współudział w tworzeniu zasad polityki archiwalnej, informacyjnej i wydawniczej oraz przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego, w szczególności dokumentacji instytucji naukowych, kulturalnych i szkół wyższych

4. inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia

5. integracja środowiska zawodowego oraz rozwijanie i popieranie inicjatyw zawodowych archiwistów instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych

6. dbałość o społeczny prestiż i ochronę zawodu oraz warunków jego wykonywania

7. kształtowanie wysokiego poziomu etycznego i społecznego archiwistów instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych

 

§ 8.

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

1. prezentowanie opinii członków organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących archiwistyki a w szczególności archiwów instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych wobec organów władzy, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego a także wobec innych organizacji i stowarzyszeń
2. aktywizowanie środowisk zajmujących się archiwistyką a w szczególności archiwami instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych do współdziałania mającego na celu ich rozwój

3. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych

4. inspirowanie różnorodnych przedsięwzięć naukowo-badawczych w dziedzinie archiwistyki oraz upowszechnienia wiedzy archiwalnej, w szczególności z zakresu archiwów instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych

5. propagowanie wiedzy o archiwach instytucji naukowych i kulturalnych w społeczeństwie, w szczególności przez podawanie informacji w środkach masowego przekazu

6. prowadzenie na różnych poziomach działalności szkoleniowej przez organizowanie lub współorganizowanie kursów dokształcających i doskonalących, wykładów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, pokazów, warsztatów naukowych krajowych i zagranicznych

7. organizowanie lub współorganizowanie kongresów, konferencji naukowych i specjalistycznych krajowych i zagranicznych oraz uczestniczenie w nich

8. inicjowanie publikacji i wystaw

9. współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, uczelniami, jednostkami gospodarczymi i innymi w zakresie zagadnień związanych z archiwistyką a w szczególności ze sprawami archiwów instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych

10. współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką

11. opiniowanie oraz zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących regulacji prawnych związanych z działalnością archiwalną a w szczególności z archiwami instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych

12. propagowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.


§ 9.

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić także inne formy działalności w granicach obowiązującego prawa.

 

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 11.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających


§ 12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia, która pracuje lub pracowała w archiwach instytucji naukowych , kulturalnych i szkół wyższych bądź związana jest z nimi przez pracę naukową


§ 13.

1. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających


2. Członkami wprowadzającymi mogą być osoby, które należą przynajmniej 2 lata do Stowarzyszenia i są członkami zwyczajnymi


3. W okresie pierwszych dwóch lat istnienia Stowarzyszenia postanowienie p. 2, w zakresie wymaganego 2-letniego stażu członków wprowadzających nie obowiązuje.


4. Od decyzji odmownej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie

 


§ 14.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne mające siedzibę w kraju lub za granicą, które zadeklarowały poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.


2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.


3. Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.


4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.


§ 15.

1. Każdy członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego

2. uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

3. korzystania z lokali, urządzeń technicznych, doradztwa i szkoleń Stowarzyszenia

4. zgłaszania uwag i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia

5. legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej

6. współdziałania w programie działania Stowarzyszenia przez uczestniczenie w podejmowaniu uchwał.


§ 16.

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

3. przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej,

4. regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 17.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

2. skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po pisemnym upomnieniu, na podstawie uchwały Zarządu

3. wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia

4. utraty praw obywatelskich

5. śmierci członka.

 

 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

2.Organy Stowarzyszenia

a. Zarząd Główny

b. Komisja Rewizyjna

c. Sąd Koleżeński


§ 19.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, albo w drugim terminie, który wyznacza się w tym samym dniu, 30 minut po upłynięciu pierwszego terminu, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.


2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.


3. Do władz mogą kandydować wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia.


4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od ich wyboru.


5. Nie można łączyć członkostwa we władzach.


6. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.


7. Władze Stowarzyszenia mogą przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji z tym, że liczba osób dokooptowanych do każdej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

8.Członkowie organów Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia drogą telefoniczną, elektroniczną bądź na piśmie, nie później niż na 7 dni przed zamierzonym posiedzeniem


9.Obrady władz Stowarzyszenia ą protokołowane ,do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.


2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.


§ 21.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz na dwa lata.

3.Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków o terminie Walnego Zebrania oraz przedstawia propozycję porządku obrad na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem

4.W Walnym Zebraniu uczestniczą:

a. członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym

b. przedstawiciele władz wspierających oraz zaproszeni goście z głosem doradczym

§ 22.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.uchwalanie ogólnego programu i wytycznych do działalności Stowarzyszenia

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

3.wybór i odwoływanie członków władz naczelnych - Zarządu , Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

4.podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu

5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie sprawozdania z wykonania budżetu

6.udzielanie lub odmowa przyjęcia absolutorium ustępującym władzom

7.ustanawianie składek członkowskich

8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia


§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia :

1. z własnej inicjatywy

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej

3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 osób – członków Stowarzyszenia.


3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera na swym pierwszym posiedzeniu spośród swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków Zarządu.


4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej 2 razy w roku.


5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku

6.W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszone osoby

7.W czasie długotrwałej nieobecności prezesa funkcje jego obejmuje na ten okres jeden z wiceprezesów

8.Zarząd Stowarzyszenia może powoływać zespoły pomocnicze do zbadania spraw organizacyjnych lub ekonomicznych.

§ 25.

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. organizacja działalności Stowarzyszenia, zgodnej ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, zwoływanie posiedzeń i zebrań

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

3. przyjmowanie członków zwyczajnych wspierających oraz ich skreślanie

4. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia

5. podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzyszenia

6. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności

7. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia

8. prowadzenie aktywnej polityki archiwalnej

 


Prezes Stowarzyszenia

§ 26.


1.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia wraz z Wiceprezesem lub upoważnionym przez Prezesa jednym członkiem Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


2. W sprawach nagłych Prezes Stowarzyszenia może podejmować czynności należące do kompetencji Zarządu


3.czynności,które zostaną podjęte w tym trybie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu

 

Komisja Rewizyjna


§ 27.

1 Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia, które ocenia jego działalność pod względem merytorycznym i finansowym


2 Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza którzy wybierani są na Walnym Zebraniu spośród członków Stowarzyszenia.


3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.


4. Komisja Rewizyjna po upływie kadencji władz Stowarzyszenia przedstawia ocenę działalności władz zarządu oraz składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującymi Zarządowi


5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie, w przypadkach szczególnej wagi, Nadzwyczajnego Zebrania Członków.- pkt. 4 i 5 wykreślić i zamienić na proponowany poniżej pkt.4


4. Do kompetencji Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:


1) prowadzenie bieżącej kontroli finansowej Zarządu Głównego oraz jednostek podległych;
2) analiza budżetu, rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego, jednostek podległych oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania;
3) przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku, gdy po upływie kadencji zaniecha tego Zarząd Główny;
5) występowanie do Zarządu Głównego, w przypadkach szczególnej wagi, z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
6) przedłożenie Walnemu Zebraniu sprawozdania komisji z okresu kadencji, z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego.

 

Sąd Koleżeński

§ 28.

1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia zasad statutowych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz spory między członkami.

 

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza


3. Sąd Koleżeński działa na wniosek członka Stowarzyszenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej


4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.


5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu a także Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

6. Wobec członków naruszających: przepisy Statutu, regulaminy uchwały władz Stowarzyszenia, zasady etyki oraz działających na szkodę Stowarzyszenia Sąd Koleżeński może stosować następujące kary:


1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku;
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.


2. Od decyzji Sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

3. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie l roku od powzięcia przez władze Stowarzyszenia wiadomości o przewinieniu

 

Rozdział 5. Majątek i fundusze


§ 29.

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią

1.wpisowe i składki członkowskie,

2. dochody z własnej działalności Stowarzyszenia

3. dotacje, subwencje, fundacje, darowizny

4.dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu

5.wpływy z działalności statutowej (w tym gospodarczej)


§ 30.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§31.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Działalność gospodarcza polega na : 1.wydawaniu książek- PKD 22 11 2, 2.Wydawaniu czasopism i wydawnictw periodycznych – PKD 22 13 2, 3.wydawaniu nagrań dźwiękowych – PKD 22 14 2 4.działalnosci pomocniczej pozostałej- PKD 22 15 2, 5.pracach badawczo rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych – PKD 73 20 1, 6. działalności związanej z organizacją targów i wystaw – PKD 74 84 A 7. pozaszkolnych form kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 80 42 Z , 8. działalności archiwów – PKD 92 51 C

 

Rozdział 6. Składanie oświadczeń woli

§32.

1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.


2. Osobami uprawnionymi są: Prezes Stowarzyszenia i wiceprezes

albo prezes Stowarzyszenia lub wiceprezes i jeden członek Zarządu.

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 33.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Sprawy zmiany Statutu muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego

§ 34.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć specjalnie w tym celu zwołane Nadzwyczajne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 35.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek, po uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989. Prawo o Stowarzyszeniach.