Akty prawne

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
(tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 673)

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
(tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. nr 112 poz. 1198)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. nr 164 poz. 1365)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
(Dz.U. z 2002r. nr 167 poz. 1375)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.
(Dz.U. z 2001r. nr 13 poz. 116) - uchylone z dniem 12 września 2008r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.
(Dz.U. z 2008r. nr 156 poz. 970)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.
(Dz.U. z 2005r. nr 32 poz. 284)